Organizácie podporujúce učiteľov, školy i neformálne vzdelávanie

Cez zážitkové workshopy a tréningy vzdelávame kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, ktorí rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti.

Spolupracujeme s učiteľmi, mladými ľuďmi a lídrami na školách, s vysokoškolskými pedagógmi i so študentmi na univerzitách, ktorí sa pripravujú na pomáhajúce profesie.

Sme tiež prvá organizácia na Slovensku, ktorá prišla s inovatívnym vzdelávacím portálom Onlinezivakniznica.sk. Tvoria ho autentické video príbehy ľudí s rôznymi prekážkami.

V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Máte tak možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

Krajšie učebnice, viac tabletov alebo lepšie testy naše školstvo nespasia. Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich, vieme vám pomôcť!

Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl.

Cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

Sokratov inštitút vznikol z presvedčenia, že vzdelávať sa dá prakticky a pre reálny život. Vzdelaní, rozhľadení a nadšení ľudia dokážu meniť svoje obce a mestá.

Vzdelávajú sa u nás právnici, medičky, umelci aj ekonómky, pretože riešenie súčasných problémov si vyžaduje holistický pohľad a spoluprácu.

Organizácie podporujúce špecifické témy

Centrum diagnostiky a terapie pre deti a dospelých.
Cieľom je pomáhať deťom a dospelým so snahou nájsť podstatu problému a riešiť ho od základu.

``Našou snahou je pracovať v tíme rôznych odborníkov a pozerať tak na klienta komplexne. Náš tím tvoria interní zamestnanci, ale aj externí spolupracovníci.``

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky...

Detské krízové centrum Náruč

Od roku 1997 pomáhame týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím.

Pomáhame deťom, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečné útočisko, vľúdne prijatie a kvalitnú starostlivosť

Cez zážitkové workshopy a tréningy vzdelávame kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, ktorí rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti.

Spolupracujeme s učiteľmi, mladými ľuďmi a lídrami na školách, s vysokoškolskými pedagógmi i so študentmi na univerzitách, ktorí sa pripravujú na pomáhajúce profesie.

Sme tiež prvá organizácia na Slovensku, ktorá prišla s inovatívnym vzdelávacím portálom Onlinezivakniznica.sk. Tvoria ho autentické video príbehy ľudí s rôznymi prekážkami.

Každé dieťa a mladý človek sa stretáva s problémami, ktoré nevie riešiť. Niektoré deti a mladí ľudia majú rodičov a priateľov. Niektoré nemajú nikoho. Pomáhame deťom a mladým ľuďom, aby sa v núdzi mali na koho obrátiť.

Telefón na Linke zvoní 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Portál vznikol s cieľom zdieľať skúsenosti zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, psychoterapeutov, duchovných a ďalších profesionálov s ľuďmi na Slovensku, ktorí sa dostali do neľahkej životnej situácie – sú vážne chorí, starajú sa o umierajúceho alebo im zomrel niekto blízky.

Cieľom je sústrediť na jedno miesto maximum dostupných informácií, súvisiacich s témou umierania a smrti.